Costruzione e logistica

Costruttore/trice di binari AFC Costruttore/trice di binari AFC
Elettricista per reti di distribuzione AFC Elettricista per reti di distribuzione AFC
Impiegato/a in logistica AFC Impiegato/a in logistica AFC
Operatore/trice di edifici e infrastrutture AFC Operatore/trice di edifici e infrastrutture AFC